Lesprogramma voor aanjagers van vernieuwing

small business concept

Praktisch lesprogramma voor uitvoerende medewerkers in Transport en Logistiek

Kan het werk in jouw bedrijf ook slimmer georganiseerd worden? Met meer ruimte voor vakmanschap en verbeterideeën van medewerkers? Geloof je dat vernieuwing vanaf de werkvloer pas écht duurzame resultaten oplevert?

Innoveren als een ontwerper. Anders kijken naar organisatie en leiderschap. Leren van andere organisaties binnen en buiten je sector. Dat is Slimmer Werken in Transport en Logistiek

Icons HavenGradient_Double cirle
Op maat voor Transport en Logistiek
Icons HavenGradient_DoubleSlash
Werken aan een eigen verbeteridee
Icons HavenGradient_Wave
Kennis én vaardigheden.

Leren innoveren & slimmer samenwerken

Het lesprogramma Slimmer Werken reikt nieuwe inzichten aan: hoe kan samenwerking slimmer vorm krijgen? Wat kun jij bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van je collega’s? Hoe word je ondernemer van je eigen idee? 

Het programma is gericht op praktische toepassing van kennis. Hoe kunnen de lessen over ‘vernieuwend werken’ worden toegepast op jouw organisatie? Daarnaast ontwikkelen we je vaardigheden om te vernieuwen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar slimmer samenwerken, bijvoorbeeld om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers op de werkvloer te vergroten. 

OpleidenSfeer01

Programma

3 ELEMENTEN: ENERGIEK EN TOEPASBAAR

 • LESDAGEN: Verdieping op de inhoud. Nieuwe inzichten toegepast op de praktijk. 
 • WORKOUTS: Actief werken aan persoonlijke vaardigheden
 • WORKSHOPS: Innovatiecoaches helpen je een verbeteridee te realiseren.

PROGRAMMA 2022

 • 3 lesdagen, inclusief workouts
 • 5 workshops, van probleem tot implementatie
 • 3 bijeenkomsten met interne sponsor: kick-off, mid term meetup en wrap-up party
 
 • start: september 2022
 • inzet deelnemer: +/- 3 uur per week (gemiddeld)
 • investering: €2.750 per deelnemer

DETAIL INFORMATIE

klik op onderstaande buttons voor meer informatie over de opbouw van de leergang

calendar haven
maatwerk
light-bulb haven
eigen idee
video-tutorials haven
leren=doen
presentation haven
op locatie
laptop haven
platform

Samenstelling programma en lestijden op maat voor transport en logistiek

Deelnemers werken eigen ideeën uit voor duurzame inzetbaarheid

Pas kennis en inzichten direct toe op de eigen werksituatie

Aansprekende locaties met affiniteit voor Transport & Logistiek

Online platform ondersteunt met kennisbank en digitaal samenwerken

Waarom doen medewerkers mee?

 • Ik zie hoe samenwerken echt slimmer kan.
 • Ik realiseer mijn eigen idee voor echte verbetering.
 • Ik ontwikkel vaardigheden om te innoveren.
 • Een energiek programma met certificaat van de Erasmus Universiteit.

Waarom doen werkgevers mee?

 • Meer veranderkracht met participerende medewerkers.
 • Aanjagers van vernieuwing inspireren collega’s.
 • Concrete experimenten voor duurzame inzetbaarheid op de werkvloer.
 • Aantrekkelijke werkgever: boeien en binden. 

Ervaringen van deelnemers:

Zie en hoor de dynamiek:

Meer informatie en aanmelden

Neem contact met ons op, we vertellen je graag meer.

In de brochure vind je de belangrijkste informatie handig op een A4. Ook handig om te delen. 

 

Werkgevers kunnen een aantal plekken reserveren voor hun medewerkers. Wees er op tijd bij, want het aantal deelnemers is beperkt. 

 

Ben je medewerker en wil je graag deelnemen aan dit lesprogramma? Laat het ons weten en we nemen contact op met je werkgever. Samen komen we er zeker uit!

Een coproductie van:

SocialeInnovatieAcademie_Logo_FC_large_NoErasmus

PRIVACYVERKLARING

Sociale Innovatie Academie respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.socialeinnovatieacademie.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Sociale Innovatie Academie, gevestigd te Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA Rotterdam, kvk-nummer: 24257137.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Sociale Innovatie Academie. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via niels@socialeinnovatieacademie.nl. 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: niels@socialeinnovatieacademie.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 11 – Cookies 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

 • Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Geen overige cookies

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Niels van der Weerdt, niels@socialeinnovatieacademie.nl.

Artikel 15 – Toeschrijving

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds  tot nader order.